Faculty Directory

Alphabetical Order


Department of Polymer Materials Science & Engineering
      Shen Xinyuan            Chen Yanmo      Chen Dajun      Zhu Meifang      Yang Qing      Zhang Qinghua      Xu Hongyao      Wang Xiaqin      Shen Qing      Qin Zongyi     
He Chunju      Ma Jinghong      Wang Xuefen      Xiao Ru      Sun Junfen      Gong Jinghua     

Department of Composite Materials Science & Engineering
Pan Ding      Jiang Jianmin      Yu Muhuo      Li Guang      Lu Yonggen      Wu Qilin      Yuan Xiangkai      Ji Chengchang      Teng Cuiqing      Zeng Fanlong      Peng Zhihan     

Department of Inorganic Nonmetallic Materials Science & Engineering
LIAO YAOZU       Jiang Weizhong      Wang Hongzhi      Hu Junqing      Li Yaogang      Zhang Qinghong      Han Wenjue      He Yafei      Chen Pei      Xia Xiufeng      Chen Xiaoying      Jiang Min     
Chen Xinzheng      Wang Gang     

Institute for Chemical Fiber Research
Yaopeng Zhang      Wang Huaping      Wang Yimin      Wu Chengxun      Zhao Jiongxin      Zhang Yu      Hu Zuming      Zou Liming      Zhang Yumei      Yu Junrong      Chen Lei     

Engineering Research Center of Advanced Glass Manufacturing Technology


Public Instrument Platform Training Center


CPC General Branch


Dean's Office


Office for Student Affairs


China National Inspection & Testing Center for Ophthalmic Optics Glass and Enamel Products


Office of State Key Laboratory of Modification Chemical Fibers and Polymer Materials
Stephen Z.D. Cheng      Huang Xiang'an     

Office of Key Laboratory of High-Performance Fiber and Product
John Wu     

©Copyright 2009 CMSE. All rights reserved.
Add: Donghua University, 2999 North Renmin Road, Songjiang, Shanghai
Tel: 0086-21-67792362 67792866 Fax: 0086-21-67792855
Zip code: 201600